همیشه با این دو کلمه مشکل اساسی داشته ام و دارم

امشب هم از آن شب ها بود که با چندین روشنفکرنما دست به کیبورد شوم سوالاتی اساسی از ایشان بپرسم

شخصی از بین این ها ادعای نژاد برتر بودن را کرد و من هر چه از ایشان می پرسم نژاد برتر یعنی چی؟ جواب بی جواب

از دید من یک نژاد انسانی هست و تمام. نژاد برتر کجا بود آخر انسان جان؟

انسانم آرزوست